Bundle sale Nature Soft: 2 produse -10%, 3 produse -15%, 4+ produse -20%. Toate produsele aici.

Regulament campanie „Cea mai îndrăgită pijama”

Termeni și condiții pentru desfășurarea campaniei „Cea mai îndrăgită pijama”

( „Campania”)

Art. 1 Organizator

SOFIAMAN IMPEX SRL cu sediul social în Târgu Neamț, Strada Mărășesti, nr. 215, Jud. Neamț, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J27/105/1996 având Cod Unic de Înregistrare RO4536401, cont bancar IBAN RO36BACX0000000358931000, deschis la UNICREDIT sucursala Piatra Neamț, reprezentată de Florin Cucu, cu funcţia de Director General, în calitate de Organizator

Informații cu privire la campanie pot fi obținute la adresa de e-mail marketing2@sofiaman.ro.


Art. 2 Durata Campaniei. Teritoriul. Scop

Campania se derulează în intervalul 15 septembrie – 30 septembrie 2022, pe teritoriul României.

Organizatorul vă invită să luați parte la Campania dedicată celor 25 de ani de activitate Sofiaman, cu tema: “Cea mai îndrăgită pijama”.

Persoanele care doresc să se inscrie în Campanie, vor putea să afișeze imaginile celei mai îndrăgite pijamale, sau să o descrie în cuvinte, pe platforma Facebook sub formă de comentariu la postarea Concurs până la data de 30 septembrie, ora 00:00. Prin Comment picker se vor alege 25 de câștigători, în data de 3 octombrie 2022.

Nu vor fi făcute publice numele sau alte date de identificare ale participanților.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica unilateral, fără să solicite acordul participanților la Campanie și fără drept de compensare, oricare dintre prevederile prezentului regulament, cum ar fi, dar fără a se limita la: prevederile care reglementează modul de derulare al Campaniei, teritoriul de desfășurare a Campaniei, condițiile de participare, datele de începere și de terminare ale Campaniei, etc.

Modificările de orice fel aduse prezentului regulament urmează să intre în vigoare începând cu data afișării lor pe site-ul www.sofiaman.ro.


Art. 3 Condițiile de participare la Campanie

Campania se adresează tuturor vizitatorilor / cumpărătorilor din rețeaua de magazine Sofiaman și a site-ului www.sofiaman.ro care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

- au domiciliul sau sunt rezidenți pe teritoriul României.

- acceptă în mod expres, neechivoc și irevocabil ca fotografiile sau comentariile prezentate de participanți să poată fi făcute publice în scop publicitar și utilizate în legatură cu Campania conform prezentului regulament, participanții transferând Organizatorului toate drepturile patrimoniale de autor cu privire la acestea pe perioada desfățurării campaniei, fără niciun fel de pretenție de ordin patrimonial sau de orice alta natură față de Organizator.


Art. 4 Protecția datelor cu caracter personal

Prin participarea la Campanie, participanții consimt ca Organizatorul să colecteze, să înregistreze, să organizeze, să stocheze, să extragă, să consulte, să utilizeze, să transfere sau să proceseze în orice alt mod, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, datele personale furnizate de aceștia (adresa de e-mail, nume, prenume, profil Facebook /Instagram), cu scopul de a permite înscrierea și participarea lor în Campanie, conform art. 5 de mai jos.

Organizatorul se obligă să respecte legislația privind protecția datelor cu caracter personal pe durata Campaniei. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților înscriși în prezenta Campanie și să le utilizeze conform prezentului document și a legislației în vigoare.

În conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora, participanții înscriși au următoarele drepturi:

(i) dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate;

(ii) dreptul de a solicita Organizatorului rectificarea datelor cu caracter personal;

(iii) dreptul de a solicita Organizatorului ștergerea datelor cu caracter personal atunci când acestea nu mai sunt necesare în scopul organizării și desfășurării Campaniei;

(iv) dreptul de a solicita Organizatorului restricționarea prelucrării;

(v) dreptul de a solicita Organizatorului transmiterea datelor cu caracter personal care îi privesc într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat;

(vi) dreptul de a se opune prelucrării, inclusiv a celor efectuate în scopuri de marketing;

Participanții pot contacta Organizatorul în legătură cu oricare dintre drepturile lor menționate mai sus sau pot înainta o plângere în legătură cu modul în care Organizatorul utilizează datele cu caracter personal printr-o cerere scrisă, datată și semnată, expediată pe adresa Organizatorului sau printr-o cerere scrisă trimisă la adresa de e-mail: office@sofiaman.ro.

Pentru mai multe detalii despre prelucrarea și protecția datelor personale de către SOFIAMAN, participanții pot consulta Politica de Confidențialitate a SOFIAMAN, disponibilă la adresa https://www.sofiaman.ro/politica-de-confidentialitate.


Art. 5 Modul de desfășurare al Campaniei

Pentru a se înscrie în campanie, fiecare participant, în perioada 15 - 20 septembrie 2022 va putea să trimită imagini sau să descrie în cuvinte, cea mai îndrăgită pijama de la Sofiaman, pe platforma Facebook, sub formă de comentariu la postarea Concurs până pe 20 septembrie, ora 23 :59. În data de 3 octombrie, se vor alege 25 de câștigători cu Comment picker. Cele 25 de comentarii și/ sau imagini câștigătoare vor fi premiate cu o pijama marca Sofiaman. Pijamalele vor fi trimise prin curier, după ce câștigătorii ne vor fi furnizat datele de contact și mărimea, în termen de 2 săptămâni de la momentul în care câștigătorii ne vor pune la dispoziție datele necesare expedierii.

Selectia comentariilor câștigătoare se va face în data de 3 octombrie, ora 12:00, cu Comment picker, apoi câștigătorii vor fi anunțați pe platforma de socializare Facebook în cursul zilei de 3 octombrie, după extragere.

Înscrierea unor imagini sau comentarii în Campanie nu garantează câștigarea unei pijamale Sofiaman.

Vor fi respinse orice înscrieri care nu respectă oricare dintre clauzele prezentului regulament, care nu respectă tema campaniei, care sunt suspectate că ar putea aduce atingere oricăror drepturi ale unor terți și orice materiale care contravin legilor, ordinii publice sau bunelor moravuri (cum ar fi dar fără a se limita la: texte/imagini jignitoare, vulgare, defăimatoare, rasiste sau care amenință în orice fel demnitatea sau integritatea morală a celorlalți participanți la campanie).

Participanții înțeleg și sunt de acord că, în urma înscrierii în Campanie, participantul NU va câștiga niciun premiu sau alt folos material.

Prin înscrierea în Campanie, participanții confirmă că sunt de acord cu prezentele prevederi și cu folosirea imaginilor înscrise pentru realizarea Campaniei şi în orice alte scopuri conexe, inclusiv, fără limitare, în scopul realizării de materiale promoţionale privitoare la Campanie, care, pentru a evita orice dubiu, vor include reclame online privitoare la Campanie.

Prin înscrierea în campanie, fiecare participant autorizează Organizatorul, la alegerea exclusivă a acestuia din urmă, să folosească imaginile înscrise în orice mod. Astfel, Organizatorul este autorizat, fără a se limita la rețeaua de socializare Facebook, să radiodifuzeze, să comunice public, să adapteze audiovizual, să efectueze lucrari derivate, să reproducă și/sau să inchirieze imaginile încrise.

Comentariile și/sau fotografiile primite în afara intervalului cuprins între datele specificate nu vor fi luate în considerare.


Art. 6 Responsabilitatea

Organizatorul campaniei nu are nicio răspundere și nu va putea fi implicat în litigii legate de corectitudinea datelor personale trimise de către participanți.

Organizatorul nu va putea fi tras la răspundere pentru suspendarea sau încetarea campaniei în orice stadiu datorită intervenirii unor evenimente de forță majoră sau din orice alt motiv. Totodată, Organizatorul nu răspunde pentru problemele tehnice sau privind transmiterea electronică de date aflate în afara controlului Organizatorului, participanții renunțând la orice fel de pretenții în acest sens împotriva Organizatorului. Astfel, Organizatorul nu-și asumă nicio raspundere cu privire la eventuale disfuncționalități în derularea Campaniei ca urmare a acțiunilor unor terți cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai rețelelor de telecomunicații (ex. Internet) sau alții asemenea.

Pentru ducerea la buna îndeplinire a obligațiilor, Organizatorul Campaniei poate subcontracta servicii sau împuternici furnizori pentru derularea unor servicii sau formalități, la libera lor alegere.


Art. 7 Publicare

Pentru aducerea la cunoștința publicului, Regulamentul va fi disponibil gratuit oricărui solicitant pe site-ul www.sofiaman.ro începând cu data de 15 septembrie 2022.

Participarea la această campanie implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului regulament. Participanții nu vor fi obligați la plata vreunor sume către Organizator în legătură cu Campania sau la suportarea altor costuri decât cele inerente serviciilor de Internet sau altor servicii contractate de aceștia care le permite să acceseze paginile de internet relevante pentru înscrierea la Campanie sau în legatură cu Campania.


Art. 8 Litigii

În cazul unor litigii apărute între , pe de o parte, Organizator și, pe de altă parte, participanții la Campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă.

Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente din raza teritorială a sediului social al Organizatorului, după caz.

Prin participarea la prezenta Campanie, participantul confirmă în mod expres că a citit și înțeles regulamentul și că acceptă termenii și condițiile acesteia.transport
Transport
gratuit

retur
30 zile
retur

world
Livrăm
oriunde în lume

garantie
2 ani
garanție